جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

اعتصاب غذای یک پدر و پسر در زندان پس از تهدید با چاقو توسط چند زندانی

KMMK:
دوشنبە 13 دی ماە 1400 خورشیدی، دو زندانی محبوس در زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیە بە اسامی “ابراهیم خلیل صدیقی همدانی و سالار صدیقی همدانی” پس از تهدید شدن با چاقو از سوی چند زندانی با اتهامات جرائم عمومی در بند زندان، اقدام بە اعتصاب غذا کردند.
بر اساس گزارش گزارش، در پی هجوم گارد ویژە زندان بە بند ها، و تحریب اموال زندانیان علی الرغم عدم مدرک قابل ارائە و اعتراض این پدر و پسر زندانی نسبت بە عدم تفکیک جرائم در زندان، از سوی افراد دست نشاندە رئیس زندان حکومت ایران در اورمیە با چاقو تهدید شدە و متعاقبا نامبردگان نسبت بە این وضعیت اعتراض کردە و اعتصاب غذای خود را اعلام کردە اند.
شایان ذکر است کە، زندانیان مذکور اعلام کردند؛ تا روشن نشدن وضعیت و براوردە نشدن خواستە هایشان بە اعتصاب خود ادامە خواهند داد.
ابراهیم خلیل صدیقی همدانی در اسفندماه ۹۷ به همراه دو فرزندش به نام‌های سالار و مریم (مهسا) توسط نیروهای امنیتی در اورمیه بە اتهام “فیلم برداری از مراکز نظامی” بازداشت و در شعبە 3 دادگاە انقلاب ایران در اورمیە بە 19 سال زندان محکوم شدند.
م.ه

Related posts

خودکشی یک زن جوان در شهرستان مهاباد و مردی جوان در سردشت

سلامتی و جان رمضان احمد کمال در خطر است

فتاح فروهر جهت تحمل حبس به زندان منتقل شد