ایران بە صدر جدول تلفات جادەای رسید

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان طبق آمارهای جهانی  بالاترین نرخ کشتە ها در تصادف جادەای درجغرافیای سیاسی ایران است.

براساس گزارشهای منتشر شدە و بە استناد بە آمارهای موجود بر اثر حوادث رانندگی در ایران سالانە ١٨٨ هزار نفر کشتە و ٣٠٠ هزار نفر نیز مجروح می شوند کە بیشترین موارد آن در شرق کوردستان بە وقوع میپیوندد. عامل اصلی این تلفات جادەای بنا بە نظر کارشناسان عدم ایمنی  بودن جادەها  و عدم استاندارد بودن خودروها، زیر ساخت های نا امن، عدم تعریض جاده ها و محورهای ارتباطی،بیان شدە است.

از سوی دیگر نبود احداث بزرگراه ها و جادەهای چهار ختە همانند یک آرزو برای ساکنان شرق کوردستان باقی ماندە و اقدامی برای این امر از سوی جمهوری اسلامی صورت نگرفتە است. این در حالیست کە جمهوری اسلامی ایران  با سیاستهای تبعیض امیز و امنیتی در شرق کوردستان کمترین هزینە را بە جادەها و ماسئل ایمنی ان مصرف میکند و بە همین دلیل  بیشترین تلفات جانی در جادەهای کوردستان گزارش دادە میشود و این روند رو بە افزایش است.  عدم وجود استاندارد های لازم در جادەهای شرق کوردستان  این جادەها را بە  جولان گاە مرگ تبدیل کردە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان