بیمە قالیبافان کورد حذف شد

 

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است بیمە قالیبافان در شرق کوردستان توسط جمهوری اسلامی ایران حذف شد.

در گزارش امدە است کە  عبدالله بهرامی مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف ضمن تایید این خبر گفت کە  بیمه قالیبافان دیگر نیز طی یک سال و نیم گذشته به دلایل های مختلف قطع شده است.

این در حالیست کە نمایندە انتصابی جمهوری اسلامی ایران در استان سنە پیشتر گفتە بود کە امار بیکاری در شرق کوردستان بە ٤٥ درصد رسیدە است و از ٣١ استان جغرافیای سیاسی ایران استان سنە در رتبە ٢٧مین استان بیکار ایران میباشد. .

لازم بە یاداوریست کە قالیبافان کورد بیشتر زنان و دخترانی هستند کە برای  کمک بە تامین مخارج زندگی خود و خانوادە خود روزانە بیش از ١٢ ساعت مشغول  قالیبافی میباشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان