بازداشت چندین تن از معلمین عضو کانون صنفی معلمان در تهران

KMMK:

جمعە 26 آذر 1400 خورشیدی، “فاطمە زندکریمی، جمیل امینی، علی فریشی، صدیق صادقی و جبار پاکزاد” اهل سنندج(سنە) و اسماعیل ریحانی اهل سقز همگی از اعضای کانون صنفی معلمان توسط نیروهای ادارە اطلاعات در تهران بازداشت شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان در این مورد با یکی از همکاران بازداشت شدگان مصاحبه ای صورت دادە کە اطلاعات بدست آمدە بدین صورت می باشد ” معلیمن و فعالین فرهنگی مذکور جهت شرکت در جلسە پاییزە شورای عالی صنفی عازم تهران شدە کە در خلال جلسە ابتدا توسط نیروهای ادارە اطلاعات گوشی های موبایل همە شرکت کنندگان در جلسە ــ از سراسر ایران فعالین فرهنگی در این نشست شرکت داشتند ــ ضبط، سپس در یک اقدام پیش بینی نشدە همە اعضای کانون های صنفی فرهنگیان ایران کە در این جلسە حظور داشتند بازداشت شدند.

لازم بە ذکر است کە، قرار بود در این جلسە یک نمایندە پارلمان ایران هم سخنرانی کند و دستور نامە شورای عالی فعالان صنفی نیز بە تصویب برسد.

شایان ذکر است کە، هفتە گذشتە معلمین و فعالین فرهنگی کوردستان نسبت بە وضعیت حقوقی خود در شهرهای مختلف از جملە سنندج، مریوان، دهگلان، سقز، بانە، بوکان، مهاباد و… چندین شهر دیگر و هماهنگ بامعلمین سراسر ایران جلوی ادارات آموزش و پرورش تحصناتی را برپا کردەاند.

در پایان مذکر می شویم کە بە دلیل نبود اطلاعات کافی از تعداد بازداشتی های احتمالی و سایر جزئیات اطلاع کاملی در دست نیست. در اخبار بعدی بخش تکمیلی این خبر برای خوانندگان منتشر خواهد شد.

م.ه

دیدگاهتان را بنویسید