انتقال شیرکو تابناک بە زندان

KMMK:
شنبه 20 آذرماە 1400 خورشیدی، شیرکو تابناک شهروند اهل بوکان جهت سپری کردن دوران محکومیت بە زندان مرکزی ایران در این شهر منتقل شد.


براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، شهریور سال جاری از سوی شعبە 101 دادگاە کیفری حکومت جمهوری اسلامی ایران در بوکان بە اتهام “تبلیغ علیە نظام بە نفع یکی از احزاب کوردی مخالف حکومت ایران” بە پنج ماە حبس تعزیری و هفت ماە حبس تعلیقی محکوم شد.


شایان ذکر است کە در تیرماە گذشتە این شهروند بوکانی باقید وثیقە تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.


شیرکۆ تابناک در چهارشنبە بیست و سوم تیرماە بدون ارائە حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدە بود.


م.ە

دیدگاهتان را بنویسید