برخورد نیروی انتظامی با دختران دوچرخه سوار در مریوان

از دختران دوچرخه‌سوار مریوانی در کمپین همگانی «روز بدون خودرو» جلوگیری به عمل آمد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان: دختران دوچرخه‌سواری که  درحرکت «سه‌شنبه‌ی پاک» در هفتەی جاری شهر مریوان شرکت داشتند با اقدام تأمل‌برانگیز نیروهای پلیس روبرو شدند.

مأموران انتظامی ضمن ممانعت از حضور زنان و دختران ورزشکار، برخی از دوچرخه‌سوارانی را که بر ادامه شرکت در مراسم روز بدون خودرو را داشتند، بازداشت کرد.

نیروی انتظامی از چندین دوچرخه‌سوار زن در مسیر میدان استادیوم تا دریاچه‌ی زریبار تعهد کتبی اخذ و عدم حضور مجدد آن‌ها را خواستار شده است.

پلیس مریوان به برخی از دختران گفته که بنا به دستورالعمل جدید، دوچرخه‌سواری بانوان در اماکن عمومی ممنوع و غیرقانونی است.

«بی‌حیایی»، «شهوت‌انگیز» و «پرده‌دری» از مفاهیم بکار رفته در نهادهای قدرتمند حکومتی در ایران است که با پدیده‌ی روزافزون دوچرخه‌سواری دختران مخالفت شدید می‌کنند.

صبح امروز شنبە یک‌بار دیگر نیروهای موسوم بە اماکن و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شهر مریوان از دوچرخەسواری زنان شهر ممانعت بە عمل آوردند.

پس از اینکە در روزهای گذشتە نیروهای انتظامی رژیم ایران از دوچرخەسواری زنان مریوانی با تصمیم دادستانی این شهر ممانعت بە عمل آوردە بودند، دیروز هم در خطبەهای نماز جمعە این شهر بە امامت یکی از منسوبین جمهوری اسلامی ایران بە نام ملا مصطفی شیرزادی اعلام نمود کە دوچرخه‌سواری زنان در اماکن عمومی حرام است و لازم است بە این مسئلە پایان دادە شود.

جوانان وزنان مریوان در پاسخ بە این فراخوان سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران صبح امروز (شنبە ٣٠ ژوئیە) یک‌بار دیگر با دوچرخەهای خود بە خیابان آمدە و از میدان استادیوم بە سوی دریاچە زریبار بە راە افتادند. نیروهای امنیتی پس از دقایقی راە را بر آنان بستند و اقدام بە تهدید آن‌ها کردند. در ادامە اعتراض جوانان زنان مریوان بە نیروهای امنیتی یکی از جوانان بە نام زانیار خسروی بازداشت شد و بە مکان نامعلومی منتقل گردید. دوچرخە نامبردە هم از سوی نیروهای امنیتی مصادرە شدە است.

یکی از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران اقدام بە تهدید جوانان مریوانی کردە و گزارش شد کە جوانان وزنان را تهدید بە به‌کارگیری اسلحە کردە است؛ و او با دوربین اقدام بە فیلم‌برداری کردە است. نیروهای امنیتی اقدام بە متفرق کردن حاضرین نمودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان