بازداشت یک شهروند از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران در سقز


KMMK:

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ خورشیدی،، یک شهروند با هویت “زانکو مسعودی” ٢٢ ساله، فرزند رسول و اهل روستای “ملقرنی” از توابع سقز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

براساس گزارش، بازداشت نامبرده بدون ارائه حکم قضایی صورت گرفته است و تا لحظه تنظیم این خبر از اتهامات منتسب علیه زانکو مسعودی اطلاعی در دست نیست.

در رابطه با این خبر و براساس یک منبع مطلع، تفتیش منزل سه شهروند دیگر نیز با اسامی “حاجی صالح فدوی”، “خبات فدوی” و “عبدالله مسعودی” اهل روستای “ملقرنی” از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بدون داشتن صورت حکم قضایی صورت گرفته است.

شایان ذکر است کە، ماموران حکومتی هیچ دلیلی به این شهروندان درخصوص اینگونە بازداشت شهروندان ارائه نداده‌اند.

گ.ب