مریوان؛ احضار و بازجویی دوشهروند توسط نیروای امنیتی


KMMK:
چهارشنبە 10 آذر ماە سال 1400 خورشیدی، دوشهروند ساکن مریوان بە نامهای “میلاد بدخش و کیهان تدبیری 15 سالە” از سوی ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.


بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای ادارە اطلاعات ایران در مریوان پس از بازجویی بە مدت چند ساعت، با گرفتن تعهد کتبی از این شهروندان آنان را موقتا آزاد کرد.


براساس اظهارات یک منبع مطلع برای KMMK، اتهامات مطروحە در طول بازجویی از این شهروندان، همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت ایران بودە است.


شایان ذکر است کە، از سوی نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران دلیل احضار و بازجویی میلاد بدخش و کیهان تدبیری اعلام نشدە است.


م.ە

دیدگاهتان را بنویسید