قتل یک‌ شهروند در سقز

KMMK:

پنجشنبه 4 آذر 1400 خورشیدی، یک‌ شهروند باهویت “رزگار مسگری” أهل شهر سقز، در مسیر جاده “کانی نیاز” به شیوه مشکوکی به قتل رسیده است.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده توسط افراد ناشناس و دليل نامعلومی به قتل رسیده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها و قتل ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید