جمعیت حقوق بشر کوردستان روز جهانی حقوق بشر را به تمامی کنشگران حقوق بشر و تمام قربانیان نقض حقوق بشر تبریک می‌گوید

روز دهم دسامبر در تقویم سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حقوق بشر نام‌گذاری شده است. شصت سال پیش در چنین روزی، سال 1948 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. دو سال بعد از کشورهای عضو این سازمان خواسته شد تا این اعلامیه را امضا کنند.  دولتھای  ایران ، ترکیە ، سوریە از اولین کشورھای امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر بودند. است. اینک بعد از  69 سال پس از گذشت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بشر در بسیاری از نقاط دنیا بخصوص این سە کشور نقض می‌شود .

جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین حکومت‌های ناقض حقوق بشر بە عنوان  پرچمدار ناعدالتی ، بازداشت، زندان، شکنجه، تبعیض، اعدام مخالفان و منتقدان  در دنیا مقامھای اول را ھر سال بە خود اختصاص دادە است .  بعد از توافق ھستەایی میان ایران و کشورھای غربی  از جانب بسیاری گمان میرفت کە ایران  وضعیت حقوق بشر را  بھتر خواھد کرد اما دیری نپایید کە انھا نیز متوجە این اشتباە فاحش شدند حکومت نیز در نحوه رفتار و نگرش خود نە تنھا  تغییر نداده  بلکە  هر روز بر شدت رفتار قهرآمیز خود می‌افزاید.  وضعیت حقوق بشر در ایران بە حدی اسفناک شدە است کە بسیاری از مردم بخصوص  ملل تحت ستم، کورد، آذری، عرب و… بە مهاجرت و خرۆج از ایران اقدام می کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان  به عنوان یک گروه پیشرو در دفاع از حقوق انسانی همه‌ی آحاد جامعه  با گرامی‌داشت این روز و تبریک آن به تمامی کنش‌گران و کوشندگان این عرصه و تمامی زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنان و قربانیان نقض حقوق بشر بار دیگر در چنین روزی از سازمانھا و نھادھای  بین الملی، سازمانھای حقوق بشری ، کشورھایی کە دمکراسی منشاە سیستم سیاسی انھاست تقاضا دارد  کە  دولت  جمهوری اسلامی ایران را  وادار کنند، بە حقوق انسانی همه‌ی ملل و  افراد در ایران احترام گذاشته و با رعایت مفاد اعلامیه حقوق بشر این دست‌آورد بزرگ بشری را با دیده‌ایی  تکریم و احترام نگاه کند و مفاد ان را رعایت نماید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان