بی‌خبری از سرنوشت سحر فیضی

بنا بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان سحر فیضی کە توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در روز ٢٣ تیر ماە در شهرستان سقز بازداشت شده بود و تا اکنون از سرنوشت و محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.

سحر فیضی ٢٤ سالە اهل شهرستان سقز و دانشجوی رشتە مدیریت بازرگانی در دانشگاە تبریزاست.

مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهرستان سقز بدون ارائە مجوز قانونی اقدام بە ضبط وسایل شخصی وی از قبیل؛ لب تاپ٬ گوشی تلفن همراه و چندین کتاب و تفتیش خانە پدری وی کردند. کە این مسئلە باعث اعتراض خانوادە وی شد.

در همین رابطە آمدە است کە باگذشت بیش از ١٨ روز از بازداشت وی اما تاکنون ز محل نگهداری وی خبری در دست نیست و پروندە وی بە دادگاه ارجاع نشده ‌است و ادارە اطلاعات و دستگاە قضایی جمهوری اسلامی ایران در شهرستان سقز هیچ‌گونه پاسخی در مورد اتهامات ایشان به خانوادەاش اعلام نکردەاند.

لازم بە یادآوری است کە در طی هفتەهای اخیر موج گسترده‌ای از احضار و بازداشت شهروندان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان به راه افتاده است و از سرنوشت و محل نگهداری بسیاری از آن‌ها اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان