باز هم خود کشی در شرق کوردستان ،جوان کورد به زندگیش پایان داد

 

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ،عصر روز دوشنبه چهارم مرداد ماه،جوانی ‌۳۳ساله،درشهر سنه به نام فواد احمدی درمنزل پدری به زندگیش پایان داد.

فواد احمدی با حلق آویزکردن خود،در زیرزمین خانه پدریش در خیابان امیریه سنه به زندگیش پایان داد.که انگیزه اصلی این فرد از خود کشی تا به این لحظه معلوم نگردیده است.

قابل ذکر است آمار خود کشی ها در شرق کوردستان رو به افزایش داشته و ازسوی دیگر میانگین سن قربانیان رو به کاهش بوده،که جوانان وزنان بیشترین این قربانیان بوده است.همچنین دلیل افزایش روزافزون خودکشی هابیشتر مسایل اقتصادی ومالی بیان میگردد.

جمعیت حقوق بشر کورستان