محکومیت یک شهروند بوکانی بە حبس تعزیری و شلاق

KMMK:
یک شهروند اهل روستای “رحیم خان” از توابع بوکان بە نام “چیا آقابیگ پور” از سوی ادارە اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اورمیە بە 6 ماە حبس تعزیری و 60 ضربە شلاق محکوم شد.
بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، چیا آقا بیگ پور در تاریخ 7 مرداد 1400 بدون حکم قضایی از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت و بە بازداشتگاە این نهاد امنیتی ایران در اورمیە منتقل شد.
نامبردە پس از سپری کردن دوران بازجویی در تاریخ 15 شهریور با تودیع وثیقە تا پایان مراحل دادرسی موقتا آزاد و در روزهای اخیر از سوی دادگاە انقلاب ایران بە اتهام “تبلیغ علیە نظام جمهوری اسلامی ایران بە نفع یکی از احزاب کورد اپوزیسیون ایران” بە 6 ماە حبس تعزیری، 60 ضربە شلاق و 30 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
لازم بە ذکر است کە، چیا آقابیگ پور در طول دوران بازداشت در ادارە اطلاعات از حق ملاقات با خانوادە و دسترسی بە وکیل محرم بود.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید