سرنوشت ٢١ نفر از پیروان یارسان کە در پی سفر حسن روحانی بە کرماشان بازداشت شدە بودند هنوز مشخص نیست.

 

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  کە سیاوش حیاتی، سید امین عباسی و نوشاد طاهری کە  از روز ٢٦ تیر ماە توسط  نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران انهار بازداشت شدند  تکنون خبری در دست نیست.

در گزارش امدە است کە  انها همگام با سفر روحانی بە کرماشان اقدام بە دوختن دهانهای خود کردە بودند و این حرکت آنها در جهت اعتراض بە عدم پاسخگویی بە مطالبات پیروان این آئین بود.  کە توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز بعد دستگیر و بازداشت شدند.

لازم بە یادوریست کە  یک روز پس از بازداشت انها جمع کثیری از جوانان یارسانی با تجمع در مقابل ساختمان سپاه پاسداران خواستار آزادی آن سە تن شدند.  کە نیروهای امنیتی  و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران  اقدام بە دستگیری فلەای  انها کردە و سی و هشت تن از معترضان را بازداشت کردند کە بعدا با قید وثیقە و بە طور موقتی آزاد شدند.

شب بیست و هشتم تیرماه  نیز دەها نفراز جوانان و پیروان این یارسان  با تجمع در مقابل سپاه پاسداران در خیابان چهارراه بسیج بە اعتراض بە  سیاست تبعیض و نقض حقوق انها گردهمایی کردند کە شانزدە نفر از انان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند  و تاکنون از وضعیت انها خبری در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان