بە دار اویختن شش زندانی محکوم به اعدام در زندان ارومیه

طبق گزارشی کە بدست جمحیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است شش تن از زندانیان جرائم مواد مخدر که روز گذشته به سلول انفرادی منتقل‌شده بودند، صبح امروزجهارشنبە ۶ مردادماه بە دار اویختە شدند.

در گزارش امدە است روز سه شنبه پنجم مردادماه، شش زندانی محکوم به اعدام با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شدند.

رحمان فولادی از ، عبدالله قادری، مجتبی شیرخانی، علی طلعتی، چنگیز شیری همگی از بند ١٥ زندان ارمیە و عبدالمجید -نام خانوادگی نامشخص اهل روستای بالو از بند ۱۴ همگی صبح امروز بە در زندان ارومیە بە دار اویختە شدند.

لازم بە ذکر است کە در هفتەهای گذشتە تعداد اعدامیان در زندان های جمهوری اسلامی ایران بەه شکل چشمگیری در حال افزایش بوده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان