یک کشتە و زخمی شدن چهار کولبر توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  کە بعدالظهر روز سەشنبە پنجم مرداد ماه در پشت روستای  بێتووش از توابع سردشت  نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران کولبران و کاسبکاران را  بدون هیچگونە اخطار و اعلام قبلی را بە گلولە بستند.

در گزارش امدە است کە دو نفر بە نامهای رسول رسولی و  عبداللە رسولی  از اهالی  روستای  قەلەڕەش در این گلولە باران  بە سختی مجروح  و کە نیروهای انتظامی در پی ان  همچنین حدود ٨٠ رأس از اسب‌های بارکش کاسبکاران  را نیزکشتە و ٦٠ راس دیگر همراه تمام بار کولبران را توقیف شدە است.

در همین گزارش امدە است کە همزمان و در اقدام مشابه دیگری در سە راهی  بێزیلە ماشینهای کاسبکاران اهل  روستای سوورە چۆم را  هدف شلیک  مستقیم قرار دادند کە عزیز صداقت  کاسبکار جانش را از دست داد و دو نفر بە نامهای    صالح ویسی و  یوسف کە  پدر عزیز صداقت  میباشد بە سختی مجروح شدند.

با وجود  اینکە کشتار کولبران بە وسیلە نیروهای انتظامی غیر قانونی اعلام شدە است اما تاکنون  دستگاههای قضایی هیچگونە بازخواست قانونی از عاملین  این کشتارها نکردە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان