جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارخودکشیخودکشی و قتلزن

خودکشی یک زن در سقز

KMMK:

جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰ خورشیدی، یک زن با هویت “عزیزه(شعله) نجاری” اهل سقز، اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده به دلیل اختلافات خانوادگی خودکشی کرده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی و ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

ا.ا

Related posts

ممنوعیت اسامی کوردی بر روی واحدهای صنفی

خودکشی دو شهروند در شهرهای مریوان و پیرانشار

Bilal Enferadi

خودکشی دختری نوجوان درشهر ســقز