در کرماشان یک زن پس از رد درخواست ازدواج پسر عمویش بە قتل رسید

KMMK:

چهارشنبە ١٢ آبان ماە ١٤٠٠ خورشیدی، یک زن جوان با هویت « آرزو الفتی گلدستە » ساکن شهرک اناهیتا کرماشان پس از رد درخواست ازدوج پسر عموی خود « امیر الفتی گلدستە» توسط وی بە قتل رسید.

براساس گزارش رسیدە بە KMMK، امیر الفتی با خودروی خود موجب واژگون شدن خودرو آرزو میشود، سپس او را از اتومبیل خارج کردە و با شلیک سە گلولە او را بە قتل می رساند.

شایان ذکر است در این حادثە آرزو الفتی در دم جان خود را از دست میدهد و خواهرش نیز که سرنشین همان اتومبیل بوده، بە دلیل شدت جراحات وارد شدە بە کما می رود و هم اکنون تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارد.

ف.ز

دیدگاهتان را بنویسید