یک خبرنگار بە دلیل انتشار ویدئوی کول سواری مدیر کل محیط زیست لرستان بازداشت شد.

KMMK:

براساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان، احسان پارسا خبرنگار و فعال محیط زیست شهرستان درود بە دلیل بازنشر ویدئوی کول سواری« مهرداد فتحی بیرانوند »مدیر کل محیط زیست استان لرستان توسط نیروهای حکومت ایران بازداشت و بە زندان منتقل شد.

لازم بە ذکر است طی روزهای گذشتە فیلمی منتشر شد کە در آن مدیر کل محیط زیست برای اینکە خیس نشود از کارکنان محیط زیست سواری میگیرد.

مهرداد فتحی بیرانوند ادعا کردە کە این ویدئو مربوط بە ٦ سال پیش است و شکایتش را احسان پارسا خبرنگار و فعال محیط زیست پس گرفتە است، اما دلیل بازداشت این خبرنگار بازنشر این ویدئو اعلام شدە است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید