محکومیت یک فعال فرهنگی کورد بە 10 سال زندان در مشهد

KMMK:


یک فعال فرهنگی کورد بە نام “محمود نیرومند” از سوی دستگاە قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران بە 10 سال زندان تعزیری محکوم شد.


بر اساس گزارش KMMK، محمود نیرومند از سوی شعبە 903 دادگاە انقلاب مشهد بە ریاست بازپرس علی سلیمانی، بە اتهام “اقداد علیە امنیت ملی از طریق تبلیغ علیە نظام در فضای مجازی و عضویت درگروەهای مخالف حکومت ایران” بە 10 سال زندان تعزیری محکوم شد.


شایان ذکر است کە، محمود نیرومند در تاریخ 4 خرداد ماە گذشتە، بدون ارائە حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و بە بازداشتگاە ادارە اطلاعات مشهد منتقل شد.


نامبردە در روز سوم تیرماە پس از سپری کردن دوران بازجویی از بازدشتگاە ادارە اطلاعات بە زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد.


محمود نیرومند 36 سالە اهل روستای “پلگرد” از توابع بخش لطیف آباد شهرستان درەگز استان خراسان رضوی از فعالین زبان فرهنگی در زمینە زبان و هنر کوردی می باشد.


م.ه

دیدگاهتان را بنویسید