کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد تا دریافت مطلباتمان در اعتصاب باقی خوهیم ماند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است ۲٠٠ نفر از کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد در اعتراض بە دریافت نکردن ۱٤ ماهه مطالبات مزدی خود همچنین  بخشی از مرغداران شهرهای مختلف در اعتراض به پرداخت نشدن طلب‌های خود توسط شرکت کشت و صنعت مهاباد  از روز یکم مرداد ماە در مقابل این ادارە تجمع کردەاند.

در گزارش امدە است کە کارگران با چادر زدن برابر آن اقدام به اعتراض شبانه‌روزی در این مکان کرده‌اند.

یکی از این کارگران اعتصابی بە گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت کە جایی برای زندگی ندارد تا بە انجا برگردد، ماهاست کە کرایە خانە خود را پرداخت نکردە است و صاحبخانە انها را بیرون کردە است ، همسر و فرزندانش در خانە اقوام او زندگی میکنند و خود او جایی جز اینجا ( منظور در جلوی ادارە  مجتمع کشت و صنعت مهاباد) ندارد.

یکی دیگر از کارگران گفت کە جگونە است برای مدیران حقوق ١٠٠ برابری حقوق ما کارگران بە موقع پرداخت میشود ولی برای پرداخت حقوق ما بودجە کافی ندارند. اگر بودجە کافی ندارند چرا هر روز بە تعداد مدیران تازە استخدام شدە کە از شهرهای مرکزی ایران میاوردند افزودە میشود.

لازم بە ذکر است کە از روز جمعە یکم مرداد ماە بیش کارگران شاغل در مجتمع کشت و صنعت مهاباد جهت دریافت حقوق معوقه و سنوات خود را که بالغ‌ بر ۳۰ میلیارد ریال می‌شود دست بە اعتصاب زدەاند.

جمعێت حقوق بشر کوردستان