آرش گنجی جهت تحمل حبس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد

KMMK:
دوشنبە ۱۰ آبان ١٤٠٠ خورشیدی، آرش گنجی مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران جهت اجرای حکم بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

لازم به یادآوری است که در تاریخ ۲۴ مهر سال جاری نامبرده در احضاریه جهت اجرای حکم زندان احضار شد.

لازم بە ذکر است که آرش گنجی قبلا توسط شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب تهران بە ١١ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط دادگاە تجدیدنظر عینا تایید شد.

شایان ذکر است،در تاریخ یک دی ماە ١٣٩٩ خورشیدی نیروهای امنیتی ایران بە منزل آرش گنجی یورش بردە و وی را بازداشت نمودند،سپس بە بازداشتگاە وزارت اطلاعات کە بە بند ٢٠٩ زندان اوین شناختە شدە است، منتقل کردند.
نیروهای امنیتی همزمان با بازداشت آرش گنجی،شماری از وسایل شخصی نامبردە ضبط و با خود بردند.
نامبردە مدتی بعد از انتقال بە بند عمومی زندان اوین در تاریخ ٢٩ دی ماە ١٣٩٨ خورشیدی با تودیع وثیقە ٤٥٠ میلیون تومانی از زندان اوین بە شیوە موقت آزاد شد.
جلسە اول دادگا آرش گنجی در تاریخ ٢٥ خرداد سال گذشتە برگذار شد و قاضی مقیسە میزان وثیقە را بە ٣ میلیارد تومان افزایش داد.
براساس این گزارش،جلسە دوم دادگایی آقای گنجی در تاریخ ٩ آذر ماە سال ٩٩ با حضور وکیل برگذار شد، اما آقای گنجی بە خاطر علائم مشکوک بە ویروس کرونا در این جلسە دادگاە حاضر نشد.
لازم بە گفتن است،آرش گنجی کتابهای” مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر “و”غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی» را ترجمه کرده است.

ا.ا

دیدگاهتان را بنویسید