یک دختر جوان در سنندج خودکشی کرد

KMMK:
دوشنبە 10 آبانماە 1400 خورشیدی یک دختر جوان بە نام ” پریسا زندی” 23 سالە و ساکن شهرک حسن آباد شهر سنندج(سنە) با حلق آویز کردن خود بە زندگی خود پایان داد.
براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، پریسا زندی در منزل پدری خود واقع در حسن آباد اقدام بە خودکش کردە و جان باختە است.
تا لحظە تهیە و انشار این خبر از دلایل خودکشی این دختر جوان اطلاعی در دست نیست.
لازم بە ذکر است کە، جهت تکمیل تحقیقات ادری پلیس، جنازە پریسا زندی بە پزشکی قانونی در سنندج منتقل شد.
م.ە