مصادرە دەها راس گوسفند اهالی روستای دزلی توسط نیروهای حکومت ایران

KMMK:

براساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، یکشنبە ٩ آبان ماە ١٤٠٠ خورشیدی، نیروهای نظامی حکومت ایران در منطقە دربند دزلی از توابع مریوان ٧٠ رأس گوسفند اهالی روستای دزلی را بە بهانە قاچاق مصادرە کردند.

براساس گفتە اهالی منطقە، نیروهای حکومت ایران هر بار بە بهانەای آنها را هدف تیراندازی قرار میدهند و اموالشان را بە تاراج می برند.

لازم بە ذکر است، اهالی روستاهای مرزی کوردستان اغلب بە کار دامداری مشغول هستند، اما حکومت ایران بە بهانە مبارزە با قاچاق دامهای مردم منطقە را بە نفع خودش مصادرە میکند.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید