قتل یک زن ۳۸ ساله توسط همسرش

KMMK:
یک زن ۳٨ سالە ساکن پیرانشهر(پیرانشار) بە نام گلالە دهار و مادر دو فرزند توسط همسرش کشتە شد.
براساس گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە متوفی: همسر گلالە دهار بە نام کامبیز فرجی رانندە کامیون بودە کە اغلب در سفرهای درازمدت همسر و فرزند ٦ سالە خود را با خود همراە میکرد، در آخرین سفر و در راە شمال ایران بعد از یک مشاجرە پیش آمدە بین گلالە و همسرش، کامبیز فرجی با یک شی سنگین بە سر همسرش ضربە زدە و نامبردە بیهوش میشود.
پس از این حادثە کامبیز فرجی همسرش را از کامیون بە پائین انداختە و سپس با اورژانش تماس گرفتە و پلیس را مطلع میکند.
منبع مذکور افزد: پس از معاینات پزشکی در بیمارستان و مشکوک شدن پرسنل درمان، از زبان کودک ٦ سالە این زوج مشخص شده است که این زن توسط شوهرش به قتل رسیده است.
منبع KMMK درادامە اظهار داشت: پس از نزدیک بە ۱۳ روز بستری شدن در تاریخ دوشنبە ۳ آبان ماە گلالە دهار جان خد را از دست دادە و همسرش کامبیز فرجی متواری میشود.
شایان ذکر است کە قتل گلالە دهار ازسوی همسرش ازسوی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام نشدە است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید