رویا جلالی بە دو سال حبس محکوم شد

KMMK:
براساس گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، رویا جلالی فعال محیط زیست اهل سنە توسط دادگاە حکومت ایران در این شهر بە اتهام عضویت در احزاب کوردستانی بە ٢ سال حبس تعلیقی محکوم شد.

لازم بە ذکر است، ١٤ بهمن ماە سال گذشتە نیروهای امنیتی حکومت ایران بدون ارائە حکم قضایی این فعال محیط زیستی را با خشونت در منزلش شخصی بازداشت و بعد یک ماە با تودیع وثیقە بە صورت موقت آزاد شد.

این شهروند کورد علیرغم اینکە از بیماری ام اس رنج می برد،طی دوران بازداشت از دسترسی بە وکیل و ملاقات با خانوادە محروم بودە است،

شایان ذکر است،خبات مفاخری همسر رویا جلالی در خردادماە سال جاری توسط دادگاە حکومت ایران در شهر سنە بە اتهام همکاری با احزاب کوردستانی بە ٤ سال حبس تعلیقی محکوم شد.
ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید