یک زندانی محکوم بە قطع عضو در زندان حکومت ایران در ایلام اقدام بە خودکشی کرد

KMMK:

براساس گزارشهای رسیدە بە KMMK، جمعە ٣٠ مهرماە ١٤٠٠ خورشیدی، زندانی محکوم بە قطع چهار انگشت دست بە نام « هادی رستمی » اهل ایلام در زندان حکومت ایران در آن شهر در اعتراض بە ادامە بلاتکلیفی و عدم انتقال نامە نیابتی قضایی پروەندە خود از اورمیە بە ایلام با خوردن قرص و شیشە، اقدام بە خودکشی کرد.

براساس این گزارش، نامبردە بە دلیل وضعیت وخیم جسمانی بە بهداری زندان منتقل، سپس با تاخیر چند ساعتە بە بیمارستانی خارج از زندان اعزام شدە است، ولی علیرغم توصیە پزشکان برای بستری شدن وی در بیمارستان، با دستور مسئولین، نامبردە پس از شستشوی معدە بە زندان بازگرداندە شد.

لازم بە ذکر است این زندانی کە بە اتهام« سرقت » پنجمین سال حبس خود را در زندان می گذراند چند ماە پیش از زندان حکومت ایران در شهر بوکان بە زندان جمهوری اسلامی ایران در ایلام منتقل شد.

شایان ذکر است کە، هادی رستمی پیشتر در زندان جمهوری اسلامی ایران در شهر بوکان دست بە اعتصاب غذا زدە بود و در نامەای بە دادستانی دادگاە ایران در آن شهر ، کمیسیون عفو و بخشندگی و گزارشگر ویژە سازمان ملل متحد در امور ایران نوشتە بود.

همچنین نامبردە در ادارە آگاهی حکومت ایران در شهرهای اورمیە، اردبیل و بندر انزلی تحت شکنجە شدید بدنی قرار گرفتە است، و دادگاە هم بدون توجە بە دفاعیات وی، اقدام بە صدور قطع چهار انگشت دست راست کردە است.


حکم این زندانی توسط ادیوان عالی کشور عینا تایید و جهت اجرا بە دادسرای عمومی و انقلاب ایران در اورمیە ابلاغ شدە است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید