جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربازداشتسلایدرسیاسی

انتقال محمد بیردال بە زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اورمیە

KMMK:
شنبە 24 مهرماە 1400 خورشیدی، محمد بیردال شهروند بازداشتی اهل شمال کوردستان پس از گذشت نزدیک بە 2 ماە از زمان بازداشت، از بازداشتگاە اطلاعات سپاە پاسداران در اورمیە بە زندانی مرکزی ایران در این شهر منتقل شد.


بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، محمد بیردال روز یکم شهریور گذشتە پس از انجام سفر تجاری خود بە خاک ایران، در مرز بازرگان توسط نیروهای اطلاعات سپاە پاسداران بازداشت و بە بازداشتگاە این نهاد اطلاعاتی در شهر اورمیە منتقل شد.


نامبردە پس از سپری کردن دوران بازجویی در تاریخ مذکور بە بخش قرنطینە زندان حکومت ایران در اورمیە معرفی شد.


لازم بە ذکر است کە، محمد بیردال در طول دوران بازداشت از حق تماس با اعضای خانوادە و داشتن وکیل محروم بود.


محمد بیردال از اعضای حزب دمکرات خلقها (HDP) در بخش شهرستان آگری شمال کوردستان است.


بر اساس اظهارات مطلعین از وضعیت این بازداشتی، اتهام مطروحە علیە وی “عضویت در حزب کارگران کوردستان” می باشد.


م.ە

Related posts

درخواست جمعی از وکلای دادگاه از رئیس جمهور ایران در مورد وضعیت یک کولبر

مسدود کردن حساب بانکی‌ مختار امینی کولبرِ قطع نخاعی توسط یکی از ادارات دولتی

سردشت؛ جانباختن یک پناهجو در جنگل های مسیر اروپا

Rahim Kholafai