دادگاە یک شهروند در سقز جهت اجرای حکم حبس را احضار کرد

KMMK:

براساس گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، یک شهروند با هویت« عطا رحمان زادە »اهل شهرستان سقز توسط دادگاە حکومت ایران جهت اجرای حکم حبس بە بخش اجرای احکام احضار شد.

نامبردە پیشتر توسط دادگاە انقلاب ایران در شهرستان سقز بە اتهام« تبلیغ علیە نظام »بە ١١ ماە حبس تعزیری محکوم شد، سپس این حکم در دادگاە تجدیدنظر عینا تایید شد.

لازم بە ذکر است، عطا رحمان زادە در تاریخ ٢ بهمن ماە سال گذشتە توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر سقز بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی با تودیع وثیقە از بازداشتگاە یکی نهادهای امنیتی در آن شهر بە صورت موقت آزاد شد.

شایان ذکر است، این شهروند سالهای گذشتە نیز سابقە بازداشت و محکومیت بە حبس را داشتە است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید