زخمی شدن یک شهروند بر اثر انفجار مین در کرماشان

KMMK:

سەشنبە ٢٧ مهرماە ١٤٠٠ خورشیدی، شهروندی با هویت« آرام احمدی »فرزند والی و اهل روستای زمکان از توابع شهرستان ثلاث باباجانی در پی انفجار مین در بیستون از ناحیە پا زخمی شد.

نامبردە جهت مداوای پزشکی بە بیمارستانی در شهر کرماشان منتقل شدە است.

لازم بە ذکر است، این شهروند بر اثر مین های حفاظتی از پادگان زرهی حکومت ایران در بیستون دچار حادثە شدە است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید