گزارش ماهیانە نقض حقوق بشر در روژهلات(شرق) کوردستان

🔸قتل و عام کولبرها توسط رژیم ضد بشری ایران و نگاه امنیتی بە روژهلات (شرق) کوردستان 🔸نقض حقوق بشر زنان و کودکان در شرق کوردستان 🔸جهانگیر عبداللهی- ریاست مشترک جمعیت حقوق بشر کوردستان