حکم محمد مرادی در دیوان عالی نقض شد

KMMK:

براساس گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان،دیوان عالی کشور حکم زندانی سیاسی کورد« محمد مرادی »٣٥ سالە و اهل روستای« قبر حسین »از توابع شهرستان پیرانشهر را بە علت نقص در تحقیقات نقض کرد و پروندە وی را جهت رسیدگی دوبارە بە دادگاە صادر کنندە ارجاع داد.

براساس این گزارش، دادگاە حکومت ایران در مهاباد این شهروند کورد را بە اتهام« محاربە »از طریق عضویت در یکی از احزاب کوردستانی بە تحمل ٤٠ سال حبس و تبعید بە زندان حکومت در اورمیە محکوم و روز ٢٤ اردیبهشت ماە بە اجرای احکام زندان حکومت در شهر نقدە احظار و این حکم رسما بە وی ابلاغ شدە بود.

لازم بە ذکر است، محمد مرادی پیشتر عضو حزب دمکرات کوردستان ایران بودە و در سال ٩٦ خورشیدی پس از جدایی از طریق مرز کیلە سردشت بە ایران برگشت سپس توسط نیروهای امنیتی سپاە پاسداران ایران بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاە آن نهاد امنیتی در اورمیە بە زندان حکومت در نقدە منتقل شد و هم اکنون در آنجا محبوس می باشد.

شایان ذکر است، در مورخە ٢١ مهرماە ٩٨ خورشیدی دو برادر محمد مرادی با نامهای« عبدالرحمن و صادق مرادی »در حین کولبری با شلیک مستقیم نیروهای سپاە پاسداران در مرز« کوتران »شهرستان پیرانشهر جان خود را از دست دادند.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید