سرنوشت صلاح حسین پناە پس از 12 روز بازداشت نامعلوم است

KMMK:
چهارشنبە 31 شهریور سال 1400 خورشیدی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، صلاح حسین پناە فعال زیست محیطی و از اعضای انجمن پاژین را بازداشت کردە و تاکنون سرنوشت وی نامعلوم است.
بر اساس گفتە یکی از نزدیکان خانوادە حسین پناە؛ نیروهای امنیتی در روز مذکور بەمنزل این فعال مدنی یورش بردە و پس از تفتیش منزل وسایل شخصی از جملە گوشی موبایل وی را با خود بردەاند.
منبع مذکور افزود: علی الرغم پیگیریهای مکرر خانوادە حسین پناە، از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران هیچ اطلاعاتی در مورد محل نگهداری و سرنوشت این فعال بانەای بە آنها دادە نشدە است.
شایان ذکر است کە، صلاح حسین پناە فرزند علی از اعضای فعال انجمن پاژین و متاهل می باشد کە با گذشت بیش از 12 روز از بازداشتش همچنان در بیخبری بەسر میبرد.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید