انتقال یک شهروند از بازداشتگاە امنیتی بە زندان مرکزی در اورمیە

KMMK:
یک شهروند با هویت” احد نجار “اهل روستای “دیلور دربند ” از توابع شهر اورمیە پس از اتمام مراحل بازجویی از بازداشتگاە امنیتی سپاە پاسداران ایران در آن شهر بە زندان مرکزی منتقل شد.

شایان ذکر است، نامبردە در تاریخ ٢ شهریورماە ١٤٠٠ خورشیدی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزسیون ایران توسط نیروهای امنیتی سپاە پاسداران در روستای دیلور دربند اورمیە بازداشت و بە بازداشتگاە این نهاد امنیتی در پادگان “راژان” منتقل شد.

براساس این گزارش، این شهروند حدود دو هفتە قبل از بازداشتگاە بە بخش قرنطینە زندان مرکزی حکومت در اورمیە منتقل و سپس دیروز بە بند ٣ انتقال دادە شد.

ف.ر