تجاوز یک مرد ٤٣ سالە بە دختری ٧ سالە در پاوە

KMMK:

براساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، دوشنبە ٢٩ شهریور ١٤٠٠ شمسی، مردی ٤٣ سالە با هویت «نریمان غفوری» در شهرستان پاوە یک دختر ٧ سالە را مورد تجاوز قرار دادە است.

لازم بە ذکر است، دختر ٧ سالە قربانی تجاوز با دختر متهم همبازی و ارتباط خانوادگی داشتەاند.
براساس این گزارش، پزشکی قانونی و روانشناسان برای تبرئە نریمان غفوری سعی در پنهان کردن این جنایت نمودەاند.
همچنین خانوادە مرد متجاوز خانوادە دختر قربانی تجاوز را تهدید نمودەاند.

گفتنی است این مرد ۴۳ ساله پس ار ارتکاب عمل مجرمانه، توسط نیروهای انتظامی بازداشت و اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی روز یکشنبه ۴ مهرماه برگزار و نهایتا متهم به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شده است.