اعزام نوید محمدی بە مرخصی از زندان

KMMK:
دوشنبە 29 شهریور 1400 خورشیدی، زندانی سیاسی اهل پیرانشهر(پیرانشار) نوید محمدی بە مرخصی از زندان اعزام شد.


بر اساس گزارش جمعیت حقو بشر کوردستان، نوید محمدی کە مدت حبس خود را در زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران در نقدە می گذراند بە مرخصی از زندان اعزام شد.


نوید محمدی در اواسط اردیبهشت 99 بە همراە خالد محمدی از اقوام خود، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در پیرانشهر بازداشت و سپس بە بازداشتگاە امنیتی ادارە اطلاعات در نقدە منتقل شدند.

نامبردە پس از سپر کردن دوران بازجویی با قید وثیقە تا پایان پروسە دادرسی موقتا آزاد و سرانجام در تاریخ 14 مرداد 99 بە اتهام “جاسوسی برای دولتهای متخاصم جمهوری اسلامی ایران” در شعبە 102 دادگاەکیفری بە7 سال زندان تعزیزی محکوم شد.


حکم زندان نوید محمدی و خالد متمدی در دادگاە تجدید نظر حکومت ایران عینا تائید و نامبردەگان جهت سپری کردن دوران محکومیت بە زندان مرکزی این حکومت در نقدە منتقل شدند.


نوید محمدی خبرنگار پیشین صدا و سیمای جمهور اسلامی ایران می باشد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید