اعتصاب غذای ٤٣ زندانی سیاسی و عقیدتی در اورمیە

KMMK:

روز چهارشنبە ٣١ شهریورماە ١٤٠٠ خورشیدی، ٤٣ زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در بند ١٠ زندان مرکزی حکومت ایران در اورمیە، در اعتراض بە مخالفت شورای طبقەبندی زندان در خصوص اعزام زندانیان بیمار بە بیمارستان خارج زندان از تحویل غذای دولتی خودداری کردند.

براساس این گزارش، در حال حاضر ١٢ زندانی سیاسی و عقیدتی کە مبتلا بە بیماریهای گوناگون هستند، برای انجام آزمایش خون و تکمیل دورە درمان باید بە بیمارستان خارج از زندان اعزام شوند.اما علیرغم تایید پزشکان بهداری زندان، بە دلیل مخالفت شورای طبقەبندی تا کنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفتە است.

شایان ذکر است، بند ١٠ زندان مرکزی اورمیە کە بە بند زندانیان سیاسی شناختە شدە است، ٤٣ زندانی سیاسی در آنجا بە سر میبرند کە هویت ١٢ زندانی سیاسی و عقیدتی کە باید هر چە زودتر بە بیمارستان اعزام شوند بە این صورت است.
-نائب عسکری
-نائب حاجی زادە
-احمد تمویی
-محمد هوشنگی
-حاتم ازدمیر
-دارا چالشی
-انور چالشی
-کامیل سیدان مسکن
-سیروان امینی
-مختار ابراهیمی
-طاهر حسین زادە
-شاکر بهروز

براساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان،اعتصاب زندانیان سیاسی بردوام هست و در نامەای اعلام کردند تا رسیدن بە خواستەهای خود بە اعتصاب ادامە خواهند داد.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید