صدور حکم هفت سال زندان تعزیری برای یک شهروندی بوکانی

KMMK:
شنبە 20 شهریور ماە سال 1400 خورشیدی، سوران شریفی شهروند اهل بوکان و صاحب فروشگاە حکیم از سوی شعبە 101 دادگاە کیفری جمهوری اسلامی ایران در بوکان بە هفت سال زندان تعزیری محکوم و حکم صادرە بە وی ابلاغ شد.


بە گفتە یک منبع نزدیک بە این شهروند: سوران شریفی بە اتهام عضویت دریکی از احزاب کورد اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیە سیستم حکومت این کشور دادگاهی و چنین حکمی برایش صادر شدە است.

همچنین در همین رابطە فروشگاە متعلق بە این شهروند طی حکمی بە مدت دوسال پلمپ شد.


لازم بە ذکر است، این شهروند در سوم خرداد ماە امسال بدون ارائە حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و در تیرماە با قید وثیقە تا تاریخ دادرسی آزاد شد.


سوران شریفی در زمان بازداشت از حق داشتن وکیل و ملاقات با اعضای خانوادە محروم بود.


م.ه

دیدگاهتان را بنویسید