شکری سرحد فعال سیاسی نامی شمال کوردستان ترور شد

KMMK:

پنجشبنە ١٧ سپتامبر ٢٠٢١ فعال سیاسی و عضو کمیتەی شهیدان پ،ک،ک” یاسین بولوت معروف بە شکری سرحد، توسط چند فرد مسلح در محلە چوارچرای شهر سلیمانیە در جنوب کوردستان ترور شد.

براساس این گزارش، ساعت ٩ صبح در محلە چوارچرا چند نفر مسلح در شهر سلیمانیە، شکری سرحد را با ضرب چهار گلولە بە شدت زخمی میکنند.

بعد از این حادثە نامبردە بە بیمارستان انتقال دادە شدە اما بە دلیل شدت جراحات واردە، جانش را از دست میدهد.

براساس گفتە دوستان و نزدیکان یاسین بولوت، نقشە این عمل تروریستی از سوی دستگاەهای اطلاعات تورکیە بە نام میت طرح ریزی و انجام گرفتە است.

شکری سرحد متولد سال ١٩٥٧ میلادی در شهر قرس شمال کورستان است نامبردە در سال ١٩٧٨ پس از آشنایی پارت کارگران کوردستان بە آنها می پیوندد. این فعال سیاسی در سال ١٩٨٠ تا ١٩٩١ توسط دولت تورکی بە زندان افتادە سپس بعد از آزادی بە سوی همفکران و دوستانش در کوههای کوردستان برگشتە و بە مدت ١٥ سال بە عنوان عضو کومیتە شهیدان پ،ک،ک در جنوب بە فعالیت می پردازد، نامبردە مدتی بود جهت مداوای پزشکی و سلامتی در شهر سلیمانیە ساکن بود.

ف.ر