جان باختن یکی از بازداشتیهای پیرانشهر در بازداشتگاە نهادهای امنیتی

KMMK:
پنج شنبە 18 شهریور 1400خورشیدی، طی یک تماس تلفنی با خانوادە یاسر منگوری شهروند بازداشتی اهل پیرانشهر(پیرانشار) مرگ فرزندشان را در بازداشتگاە ادارە اطلاعات حکومت جمهوری اسلامی ایران را بە آنها اعلام شد.
بر اساس گفتە یکی از نزدیکان خانوادە بازداشتی جانباختە؛ از سوی ادارە اطلاعات حکومت ایران با خانوادە یاسر منگوری تماس گرفتە شدە و اعلام داشتند کە فرزندشان در بازداشتگاە امنیتی جان خود را از دست دادە است اما از شیوە جانباختن و تحویل جنازە این شهروند بە خانوادەاش ممانعت بە عمل آمدە است.
منبع ذکور افزود؛ در تاریخ 26 تیرماە فردی ــ از سی نهادهای امنیتی ــ با یاسر منگوری تماس برقرار کردە و بە وی گفتە بود کە باید بە قبرستان شهر برود و این احتمال وجود درد کە یاسر منگوری در همان روز کشتە شدە اما تا بدین لحظە شیوە و زمان جان باختن این شهروند در ابهام است و جنازەاش بە خانوادە وی تحویل دادە نشدە است.
نامبردە پیشتر بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردی مخالف حکومت ایران بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتە بود.

یاسر منگوری فرزند مصطفی منگوری و عایشە گل خبیدە متاهل و دارای سە فرزند است.
م.ه

دیدگاهتان را بنویسید