زندانیان عادی زندان اورمیە در ارتباط با زندانیان سیاسی تهدید شدند

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان چهارشنبە ٢٠  ژوئیە  سە نفر از زندانیان عادی اورمیە با احظار و انتقال اجباری بە دفتر حفاظت اطلاعات زندان در رابطە با دوستی و ارتباط  خود با زندانیان سیاسی مورد تهدید و اعمال محدودیت قرار گرفتند.

در این گزارش آمدە است کە متین خضری ،حسین احمد پور ،هوشنگ پیر زادگان سە تن از زندانیان عادی در بند بە علت ارتباط با زندانیان سیاسی  مورد تهدید و انتقال اجباری بە دفتر حفاظت اطلاعات زندان شدند.

این زندانیان مورد تهدید و توهین توسط حفاظت زندان قرار گرفتە و در صورت تداوم ارتباط بە احکام سنگین مواجە می شوند. شایان ذکر است این زندانیان پیش از این نیز در ارتباط با زندانیان سیاسی  بە دفتر حفاظت اطلاعات احظار و مورد بازجویی قرار گرفتە اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان