یک کولبر با شلیک گلولە نیروهای نظامی حکومت ایران را از دست داد

KMMK:

یکشنبە ١٤ شهریور ماە ١٤٠٠ خورشیدی یک کولبر با هویت” محمدخالد عبدللەزادە “٤١ سالە، متاهل و اهل پیرانشهر با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی حکومت ایران در مناطق مرزی حاجی عمران جانش را از دست داد.

لازم بذکر است، کە جنازە نامبردە تا لحظە نشر این خبر بە خانودەاش تحویل دادە نشدە است.

لازم بە یاداوری است کە سالانە چندین کولبر با شلیک مستقیم نیروهای نظامی و مرزبانی حکومت ایران کشتە و زخمی میشوند.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید