حکومت ایران یک روزنامه نگار کورد را تهدید بە مرگ کرد

KMMK:

براساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، طی روزهای گذشتە ادارە اطلاعات ایران و قرارگاە رمضان سپاە قدس، پدر روزنامەنگار نعیم نجفی را احضار و مورد بازجویی قرار دادە، سپس وی را بە مرگ پسرش کە ساکن اقلیم کوردستان و بە کار روزنامەنگاری مشغول میباشد، تهدید کردەاند.
براساس منبع مطلع ، مراکز امنیتی تعدادی از عکسهای محل زندگی و کار نعیم نجفی در اقلیم کوردستان را بە پدرش نشان دادە و بە وی گفتەاند، بزودی جسد فرزندش را برایش می آورند.
در تماس تلفنی جمعیت حقوق بشر کوردستان با نعیم نجفی در مورد تهدید بە مرگ توسط دستگاههای امنیتی ایران، نامبردە ضمن تایید این اطلاعات گفت، این اولین بار نیست و قبلا هم بە مرگ تهدید شدە است، اما این بار قرارگاە رمضان سپاە قدس ایران کە کارهای تروریستی در خارج از مرزهای ایران را انجام میدهد و در کشور عراق هم نفوذ زیادی دارد، مستقیما تهدید کردەاند کە وی را در اقلیم کوردستان خواهند کشت.
این روزنامەنگار کورد آشکار کرد، براساس اطلاعاتی کە از یک منبع موثق بە دستش رسیدە، مراکز امنیتی ایران نقشە ترور چند تن از فعالین سیاسی، مدنی و فعال رسانه ای کورد کهبیشتر انها اهل منطقە کرماشان هستند را دارد.

نعیم نجفی اهل شهرستان گیلانغرب در استان کرماشان است کە در سال ٢٠١١ بە دلیل فعالیتهایش توسط نیروهای اطلاعاتی ایران در کرماشان بازداشت و بعد از ٣٠ روز ماندن در سلول انفرادی و شکنجە بە اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با احزاب کوردستانی بە ٥ سال حبس محکوم شد.
همچنین نامبردە از حقوق اجتماعی محروم و از دانشگاە اخراج شد.
سپس بە دلیل ادامە فعالیتهایش در سال ٢٠١٤ که نهادهای امنیتی قصد بازداشت وی را داشتند، توانست به اقلیم کوردستان فرار کند و در آنجا به فعالیتهای رسانەای خود ادامە دهد.

قابل ذکر است، حکومت اسلامی ایران دەها تن از فعالین سیاسی، اعضای احزاب کوردستانی و چند تن از فعالین مدنی ساکن جنوب کوردستان را ترور کردە است.
براساس امارها از سال ٢٠١٨ تا ٢٠٢١ در هریم کوردستان ٧ تن از فعالین سیاسی، مدنی، حقوق بشری و روزنامەنگار توسط حکومت اسلامی ایران ترور شدەاند و کماکان تهدیدها ادامە دارند.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید