بازداشت شهروندی اهل نغدە توسط نیروهای امنیتی

یکشنبە ٧ شهریور ١٤٠٠ خورشیدی، یک شهروند اهل نغدە با هویت« محمدطاهر حسین پور ٣٠ سالە توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

براساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای امنیتی بدون ارائە حکم قضایی این شهروند را بازداشت کردەاند.

تا لحظە نشر این خبر از دلیل دستگیری، وضعیت و محل نگهداری نامبردە اطلاعی در دسترس نمیباشد.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید