سقز؛ ١١ ماە حبس بە خاطر پوشیدن لباس کوردی

KMMK:
سەشنبە ٢ شهریور ١٤٠٠ خورشیدی، یک شهروند اهل شهر سقز با هویت “عطا رحمان‌زاده” به دلیل پوشیدن لباس کوردی از سوی شعبه چهار دادگاە تجدیدنظر حکومت در شهر سنە حکم ١١ ماە حبس عینا تایید شد.

براساس این گزارش، عطا رحمان‌زاده مشهور به “شمال سقزی” روز پنجشنبە ٢ بهمن ١٣٩٩ بە دنبال توهین بە لباس کوردی در یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیما ایران، بە نشانە اعتراض با پوشیدن لباس کوردی بە میدان هلو شهر سقز رفته کە نیروهای امنیتی به وی یورش برده و وی را بازداشت می‌کنند.

شایان ذکر است، شعبە یک دادگاە انقلاب حکومت ایران در شهر سقز نامبردە را بە اتهام« تبلیغ علیە نظام» بە ١١ ماە حبس محکوم کرده و باید در عرض ده روز خود را به زندان مرکزی حکومت در آن شهر معرفی کند.

باید خاطر نشان شد که، این عمل “شمال سقزی” به همراه سایر فعالین بعد از توهین مجری شبکە ٢ تلویزیون صدا و سیمای ایران بە لباس کوردی بوده است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید