آزادی دو زندانی با تودیع وثیقە

KMMK:
براساس گزارشهای رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز دوشنبە ١ شهریور ١٤٠٠ خورشیدی «خبات مفاخری» فعال محیط زیست اهل سنە و شمزین محمدی اهل روستای آلیکند از توابع شهرستان بوکان با گذاشتن تودیع وثیقە تا زمان جلسە دادگاە بە طور موقت از زندان آزاد شدند.
لازم بە ذکر است، خبات مفاخری بە همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران متهم شدە است.
نامبردە در روز سەشنبە ١٩ مرداد بدون ارائە حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در منزل خود بازداشت شد.
این فعال محیط زیست پیشتر توسط دادگاە انقلاب بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی بە ٤ سال حبس تعلیقی محکوم شدە است.

همچنین شمزین محمدی روز ٥ مرداد بدون حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و برای بازجویی بە یکی از بازداشتگاههای امنیتی حکومت در شهر ارومیە انتقال دادە شد.

این شهروند کورد بعد از اتمام مراحل بازجویی بە زندان حکومت ایران در شهرستان بوکان منتقل شد.
تا لحظە انتشار این خبر اطلاعی از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە ایشان در دسترس نمی باشد.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید