کشتە شدن یک زن جوان توسط همسرش

KMMK:

براساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز یکشنبە ٣١ مردادماە ١٤٠٠ خورشیدی یک زن جوان با نام« صبری نعلبندی »٢٤سالە و اهل روستای ایرانخواە از توابع شهرستان سقز بە شیوە وحشتناکی توسط همسرش بە قتل رسید.

براساس این گزارش، نامبردە بە دلیل مشکلات خانوادگی توسط همسرش کشتە شدە و مجرم برای پاک کردن آثار جرم، خانە را اتش زدە و بخش زیادی از جسد قربانی در آتش سوختە است.

لازم بە ذکر است، جسد صبری نعلبندی برای تحقیقات بە پزشکی قانونی اورمیە منتقل و بە خانوادەاش تحویل دادە نشدە است.

ف.ر

دیدگاهتان را بنویسید