سهیلا حجاب بە مرخص اعزام شد

KMMK:
شنبە 23 مرداد ماە 1400 خورشیدی، خانم سهیلا حجاب وکیل و فعال حقوق بشر اهل کرماشان از زندان قرچک ورامین بە مرخصی اعزام شد.
بر اساس گزارش، خانم سهیلا حجاب با وجود تلاش و پیگیرهای مستمر تنها بە یک هفتە مرخصی خارج از زندان اعزام شدە است.
این وکیل زندانی در حال گذراندن دوران محکومیت 5 سالە خود در زندان قرچک ورامین است.
لازم بە ذکر است کە، خانم سهیلا حجاب بیدسرخی، اهل کرماشان متولد سال 1369 ومجرد بودە کە پیشت در سال 97 مدی در شیراز بازداشت و 5 ماە در زندان عادل آباد زندانی بودە.
نامبردە در خرداد 98 دوبارە بازداشت و بە اتهامات “تبلیغ علیەنظام،اجتماع و تبانی،اختلال در نظم عمومی از طریق آشوب و بلوا، تشکیل گروه غیر قانونی(گروە حمایت از زنان) و درخواست همپرسی برای تغییر قانون اساسی “ایران و بە زندان اوین منتقل شد.
نامبردە در اسفند همان سال با قید وثیقە 3 میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی بە صورت موقت آزاد شد و در ۺعبە 28 دادگاە انقلاب تهران بە 18 سال زندان محکوم شد کە با اعمال مادە 134 مدت 5 سال زندانی تغزیری قابل اجرا می باشد.
سهیلا حجاب در روز 3 خرداد 99 پس از مراجعە بە دادگاە تجدید نظر از سوی نیروهای امنیتی سپاە بازداشت و بە قرارگاە ثاراللە کرج منتقل شد کە نامبردە با انتشار یک فایل صوتی از کتک کاری و ضرب و شتم بی دلیل مامورین سپاە حین انتقال و در بازداشت خبر داد.
سرانجام خانم سهیلا حجاب بە زندان قرچک ورامین منتقل و در مدت دوران زندان چندین مورد ضرب و شتم و سو قثد از سوی زندانیان آنتریک شدە توسط نهادهای امنیتی و مسئولین زندان قرار گرفتەاست.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید