جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارمحکوم بە زندان

تایید محکومیت یک سال حبس و ٢ سال ممنوع الخروجی سمکو معروفی

KMMK:
براساس گزارشهای رسیدە بە دست جمعیت حقوق بشر کوردستان، طی روزهای گذشتە دادگاە تجدیدنظر حکومت ایران در استان اورمیە حکم یک سال حبس و ٢ سال ممنوع الخروجی سمکو معروفی فعال محیط زیست اهل بوکان را عینا تایید کرد.

لازم بە ذکر است، سمکو معروفی فعال محیط زیست و عضو انجمن زیست محیطی” وڵات “در اردیبهشت ماە سال جاری توسط دادگاە حکومت ایران در شهرستان بوکان از بابت اتهام تبلیغ علیە نظام بە یک سال حبس و ٢ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدە بود.

شایان ذکر است، نامبردە در اسفند ماە ٩٩ توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در بوکان بازداشت و در تاریخ ١٧ فروردین امسال با تودیع وثیقە آزاد شد.
ف.ر

Related posts

اجرای حکم اعدام محمد لطیفی در زندان دیزل آباد حکومت ایران در کرماشان

درگیری دستفروشان با ماموران شهرداری مریوان در میدان سرباز و پاچنار

از نوروز تا امروز؛ پاسخ جمهوری اسلامی بە مطالبات جامعەی مدنی کوردستان دستگیری و بازداشت است