دو کولبر در ارتفاعات مرز سردشت زخمی شدند

KMMK:

جمعە 22 مرداد 1400 خورشیدی، دو کولبر بە اسامی سوران کانی رشی و جلیل زینی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران زخمی شدند.

بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، سوران کانی رشی از سوی نیروهای هنگ مرزی ایران در مرز بیتوش سردشت مورد اثابت گلولە قرار گرفت و از ناحیە سینە دچار مصدومیت شد. نامبردە جهت مداوا بە بیمارستانی در شهر قلعەدزی در اقلیم کوردستان منتقل و وضعیتش وخیم اعلام شدە است.

در همین حادثە و بر اثر آتش گشودن نیروهای مرزی ایران بر روی عدەای از کولبران، در حین فرارجلیل زینی از ارتفاع سقوط کردە و دچار مصدومیت شد. شاین ذکر است این کولبر بە بیمارستانی در شهر سردشت جهت مداوا منتقل شدە است.

ش.ک

دیدگاهتان را بنویسید